Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Hammersholt Enge

Hammersholt Enge - fremtidens bæredygtige landsby.

Værktøjerne

Med afsæt i Erhvervsministeriets 4 anbefalinger fra UDVALGET FOR LEVEDYGTIGE LANDSBYER og FN’S 17 VERDENSMÅL, vil vi etablere en ny landsby, Hammersholt Enge. Samtidig vil vi udvikle og afprøve idéer og principper til hvordan verdensmålene kan bruges i udviklingen af danske landsbyers fremtid. 

UDVALGET FOR LEVEDYGTIGE LANDSBYER præsenterer 4 anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer. Anbefalingerne er formuleret på baggrund af undersøgelser af en række levedygtige landsbyer. 

FN’S 17 VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015, trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. 

Kombinationen af de to værktøjer giver forankring i danske forhold og kulturer, samtidig med at blikket løftes mod ressourcebevidsthed og en global dagsorden. 

De 4 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer og FN's 17 verdensmål

Anbefalinger og verdensmål omsat i Hammersholt Enge

Anbefaling 1: Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur

1: Lige adgang til bolig (verdensmål 1.4)

3: Sikring af godt indendørs- og udendørs luftkvalitet (3.9) (eller 3.6 trafiksikkerhed)

8: Bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre (8.4)

11: Inddragelse af civilsamfund i byplanlægning (11.3). Bevaring af kultur- og naturarv (11.4). Reduktion af negativ miljøbelastning pr. indbygger, herunder særlig vægt på affaldsforvaltning (11.6).Universel adgang til grønne rum (11.7)

13: Tiltag mod klimaforandringer (13.2)

14: Beskyttelse af kystnære økosystemer (14.2)

15: Bæredygtig brug af økosystemer (15.1). Skovrejsning (15.2). Stoppe tab af biodiversitet og forhindre udrydelse af truede arter (15.5)

Anbefaling 1: Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur

1: Blandede bolig- og ejerformer

3: Boliger uden afgasning. Brug træer til at filtrere partikelforurening udendørs

8: Begrænse materielt fodaftryk gennem f.x. kompaktboliger og minimering af vejanlæg o.l.)

11: Beskyttelse af naturværdier og bevaring af bygninger

13: LAR, samt opmagasinering af regnvand til vanding i tørkeperioder

14: Undgå nærings-forurening af vandløb

15: Fokus på økosystemtjenester og mål for disser. Sikre øget biodiversitet og beskyttelse af truede arter gennem landskabsbearbejdning

Anbefaling 2: Nærhed til offentlig og privat service

6: Sikre genanvendelse af affald og spildevand (6.3). Bæredygtig indvinding af drikkevand (6.4). Beskyttelse og gendannelse af vådområder og økosystemer (6.6)

7: Øge andelen af vedvarende energi (7.2)

12: Reduktion af affaldsgenerering (12.5) 

Anbefaling 2: Nærhed til offentlig og privat service

6: Reduktion af spildevand. Anvendelse af regnvand til min. toiletskyld. Styrke vådområder

7: Anlægge jordvarme eller andre vedvarende energiformer

12: Koncept for affaldshåndtering

Anbefaling 3: Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed

2: Mulighed for egenproduktion af fødevarer (2.1) og lokale småproducenter (2.3), bæredygtige fødevareproduktionssystemer der medvirker til at bevare økosystemer (2.4) f.eks. via permakultur. Diversitet i såsæd (2.5)

9: Bæredygtig og robust infrastruktur med fokus på menneskelig trivsel og lige adgang for alle (9.1) Industri med fokus på miljøvenlige teknologier (9.4)

Anbefaling 3: Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed

2: Lokal fødevareproduktion, integration af små producenter. Permakulturhaver eller spiselige hjemhørende arter eller fokus på diversitet og gamle arter

9: Plads til bæredygtige erhverv. Anlæg af cykelstier, stier og deleordninger

Anbefaling 4: Social og kulturel sammenhængskraft

4: Læring om bæredygtig udvikling og livsstil (4.7) (eller daginstitution 4.2)

5: Ligestilling mellem kønnene

10: Større lighed

16: Inkluderende deltagerbaserede beslutningsprocesser (16.7)

17: Partnerskaber med mange forskellige interessenter der mobiliserer og deler viden etc. (17.6)

Anbefaling 4: Social og kulturel sammenhængskraft

4: Synlighed i bæredygtige løsninger styrker bevidtheden om dem

5: Opprioritering af grøn mobilitet. Udendørs aktiviteter og byrum anlagt til både feminin og maskulin kultur

10: Boliger i et bredt økonomisk spektrum

16: Inddragelsesproces

17: Byudvikling med flere interessenter og aktører