Hammersholt Enge opfylder tidens drømme om det gode liv, med stærke fællesskaber, nærvær og nærhed til naturen.

Følg os:

Privatlivspolitik

Hvem er vi

Hammersholt Enge er et udviklingsprojekt ejet af CL-Gruppen A/S. Af samme grund behandler og opbevarer CL-Gruppen A/S en række personoplysninger på vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi lægger derfor stor vægt på at behandle disse personoplysninger med omhu og inden for lovgivningens rammer.

Denne persondatapolitik forklarer, hvilke personoplysninger CL-Gruppen A/S indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når CL-Gruppen A/S behandler dine personoplysninger.

Du kan læse om vores brug af cookies her: Cookiepolitik

CL-Gruppen A/S’ privatlivspolitik er inddelt i disse hovedafsnit:

  • Hvordan kontakter du os?
  • Hvad er personoplysninger?
  • Retten til at trække dit samtykke tilbage
  • Dine rettigheder
  • Kontakt Datatilsynet

CL-Gruppen A/S er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartners og vores medarbejders oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Når CL-Gruppen A/S udfører udviklingsprojekter, udlejning og serviceydelser, anser vi os som udgangspunkt for dataansvarlig, lige såvel som når vi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor CL-Gruppen A/S bestemmer formålene med behandlingen.

Når CL-Gruppen A/S som underleverandør behandler personoplysninger, vil behandlingen i nogle tilfælde ske efter hovedleverandørens instruks og på hovedleverandørens vegne. CL-Gruppen A/S vil i disse tilfælde være databehandler. Vi sikrer i disse tilfælde, at vi indgår en skriftlig databehandleraftale eller fortrolighederklæring med hovedleverandøren. Aftalen indeholder instruks og vilkår for CL-Gruppen A/S’ behandling af personoplysninger.

Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om CL-Gruppen A/S’ behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?

CL-Gruppen A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

CL-Gruppen A/S
Slotsgade 67B
3400 Hillerød
CVR-nr.: 29779465
Telefon: 72 22 82 00
Mail: loj@cl-gruppen.dk

VORES BEHANDLINGSAKTIVITETER

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mv.

MARKEDSFØRING

Formål: Formålet er markedsføringsmæssige tiltag, herunder at kunne målrette vores kommunikation til potentielle og eksisterende kunder, samarbejdspartnere og andre relationer.

Registreret: Kunder, samarbejdspartnere, og andre interessenter/relationer.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Modtagere: Vi videregiver ikke personoplysninger, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, marketingsbureauer mv. som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse, herunder vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi sender ud, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af vores nyhedsbreve og besvarelser gennem vores kontaktformular sker på grundlag af relationens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Den registrerede, vores medarbejdere, sociale medier eller andre offentlige tilgængelige kilder.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Vi opbevarer oplysningerne i 2 år, regnet fra vores seneste dialog med den registrerede.

Såfremt den registrerede har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, behandler vi oplysningerne, indtil samtykket trækkes tilbage.

KUNDESERVICE

Formål: Formålet er at varetage samarbejdet med vores kunder, herunder oprette kundeemner og jobs (levere serviceydelser og rådgivning), fakturere, foretage kvalitetskontroller, samt administrere, styre og udvikle vores forretning mht. at kunne varetage vores daglige drift.

Registreret: Kunden og kundens eventuelle ejere samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere samt navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Modtagere: CL-Gruppen A/S videregiver kun personoplysninger til professionelle rådgivere, herunder revisorer, samt offentlige myndigheder, såfremt CL-Gruppen A/S bliver det pålagt. Herudover videregiver CL-Gruppen A/S ikke oplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundesamarbejdet, administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Kunden og kundens eventuelle ejere, samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af kalenderåret for det seneste job/samarbejde, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Kontaktpersoner slettes hurtigst muligt, efter vi er blevet bekendt med, at de ikke længere er ansat hos kunden.

LEVERANDØR-/ENTREPRENØRFORHOLD MV.

Formål: Formålet er at kunne varetage kontraktstyring samt at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Registreret: Leverandøren eller samarbejdspartneren, herunder kontaktpersoner hos disse.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt eventuelt bankkontooplysninger på leverandører og samarbejdspartnere.

Herudover behandler vi navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer på eventuelle kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere.

Modtagere: Vi videregiver personoplysninger til revisor i forbindelse med revision, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med leverandøren og samarbejdspartneren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartnere er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere og opfylde kontrakten med samarbejdspartneren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Leverandøren eller samarbejdspartneren eller disses kontaktpersoner.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra leverandør- eller samarbejdsforholdets ophør, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.